این گل های زیبا را چند رو پیش دیدم تو یکی از نهالستان های بوشهر

 

 
گل کاغذی های همیشه سبز،چوبی رونده ،گرمسیری ونیمه گرمسیری می باشند وازمحبوبیت زیادی دربین مردم برخوردارند.بعضی از آنهادارای شکوفه های رنگارنگ وبعضی نیز معطر می باشندکه گلهای آنها به مقدار زیاد درتابستان ظاهر می شوندمشابه ذغال اخته وبنت قنسول که گلبرگهایاگلهای رنگارنگی بنام براکته دارند.براکته ها زیر گلهای حقیقی نامرئی قراردارند.رنگ براکته ها ازسفید ،سفید شیری ،زرد ،صورتی ،ا بنفش،ا قرمز سیرتا نارنجی می باشد.این گیاه واکنش بسیارخوبی درمقابل هرس دارد ودرنتیجه درغالب اوقات به عنوان پرچین
دربیشتر مناطق گرمسیرمورد استفاده قرار می گیرند.اسم جنس این گیاه به افتخار  A.de Bougainvillea که یک دریانورد فرانسوی بود نامگذاری شده است.

 


مبدا پیدایش:این گیاه بومی مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری آمریکای جنوبی شامل کشورهای برزیل،کلمبیا وپرو می باشد.


ارقام:این گیاه شامل گونه های زیادی می باشد تنها 3 گونه (B.spectabilis,B.glabra,B.peruviana) درباغبانی مهم هستند. بیشتر هیبریدها ویاارقام مشهور از گونه های B.spectabilis × B.glabra یا B.xbuttiana مشتق شده اند که گونه B.spectabilis بیشتر گرمسیری بوده وگلها عمدتا روی قسمتهای مسن تر ظاهر میشوند درحالیکه گلهای گونه B.glabra به آسانی برروی شاخه های جدیدتر ظاهر می شوند که درگلخانه های خنک زنده می مانند،همچنین ارقام باشاخ وبرگهای گوناگون وجوددارند.

 

تکثیر :قلمه های بلند انتهایی گوشتی ساقه (8تا9 سانتی متر طول) موثرترین روش ازدیاد می باشدبهترین فصل قلمه گیری پاییزیا تابستان است. حذف برگهای پایینی واستفاده از هورمون جهت ریشه زایی وهمچنین استفاده ازدمای بستر 22 درجه سانتی گراد جهت ریشه زایی توصیه شده است. قسمتهای سبزساقه رسیده با 3تا5 گره برای ازدیاد بکار گرفته می شوند. محیط های کشت خوب زهکشی شده یاریشه زایی را می توان برای ریشه دار کردن قلمه ها بکار گرفت .دربعضی ازمنابع از خوابانیدن هوایی وکشت بذر نیزبه عنوان روشهای تکثیر نام برده شده است.

دمای محیط کشت برای ریشه زایی قلمه ها باید 24 درجه سانتیگراد باشد .ازسیستم مه پاشی یا میست برای نگهداری وشادابی برگهادرمدت ریشه زایی قلمه ها می تواناستفاده کرد.


کنترل گلدهی وخواب گیاه:گل کاغذی گیاهی روز کوتاه اختیاری می باشد، تحت شرایط طول روز 12ساعت به 80 روز و درشرایط طول روز 10 ساعت فقط به 54 روز زمان برای گلدهی نیاز دارد.
گیاهاندرنهایت تحت شرایط روزبلند گل می دهند اما تعداد جوانه های کمی تشکیل می گردد. عوامل دیگری بغیر از طول روز ممکن است گلدهی راتحریک نمایند.شدت تابش بالا منتج به گلدهی سریعتر گیاه می شود.

دما:دمای سرد شبانه باعث تحریک گلدهی می شود . دماهای شبانه 15درجه سانتیگراد گلدهی تحت شرایط روزبلند را افزایش و دمای شبانه 26 درجه سانتیگراد مانع گلدهی گیاهان پرورش یافته درتحت شرایط روزکوتاه می شود . دمای شبانه / روزانه (21/24) درجه سانتی گراد تحت شرایط روزکوتاه دمایی بهینه بوده است.

نور :تابش باشدت زیاد وپرورش گیاه تحت شرایط روزکوتاه (8 ساعت روشنایی )گلدهی را تحریک مینماید.تابش باشدت کم گلدهی را حتی در گیاهانی که درشرایط روزکوتاه ودمای بهینه پرورش یافته اند به تاخیر می اندازد. نور4تا5 هزارفوت کندل رشدمتراکم ،سریع و تشکیل گلهای رنگی خوب راتحریک می نمایند.

نور قرمز دور(Far-Red گلدهی را تسریع میکند. وقتی گیاهان تحت شرایط نوربانسبت بالای قرمز به قرمز دور رویش یافته بودندبرگهای انتهایی بازنشده ویا درمقایسه باگیاهانی که برگی (برگدار ) برداشته شدهبودند گلدهی در آنها تسریع شدکه این حقیقت راپیشنهاد می نمایدنورقرمز باتوسعهوجابجایی مواد مانع گلدهی دربرگهای جوان همراه می باشد. اسید جیبرالیک ممکن است سبب تاخیر گلدهی شودوهمچنین حذف برگها باعث کاهش میان گره ها می شود.

آب:درفضای سبز وقتی گیاهان سازگاری پیداکنند مقاوم به خشکی می باشند درحالی که تنش های آبی ممکن است منتج به ریزش براکته ها درگیاهان تولید شده در شرایط خشکی درگلخانه می شود.


تغذیه:گل کاغذی به کوددهی ثابت 150 تا 200 پی پی ام نیتروژن عکس العمل مثبت نشان می دهد. گزارش شده است که این گیاه نیازبالایی به منیزیم ، آهن ، منگنزدارد.زیادی نمکها سبب خسارت به ریشه می شود. اگرگیاهان درشرایط خنک پرورش می یابند باید از کاربرد نیتروژن به فرم آمونیوم پرهیز نمود.

 

 

بقیه عکسا رو در ادامه ببینید

خیلی زیباست 


 

[ چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ] [ زهرا فرشید ]