بر روی ساقه گیاهان جوان مانند غلات ( گندم ، جو ، ذرت و...) شما سه قسمت مشاهده می کنید .

 الف – گره : برآمدگی های روی ساقه

ب – میانگره : فاصله بین دو گره

  ج – جوانه : که بعدا تولید ساقه یا برگ و یا گل می کنند

جوانه ها در گیاهان از اهمیت زیادی برخودار اند . این جوانه ها توسط پوششهای سختی محافظت می شو ند تا در شرایط نامساعد محیطی دوام بیاورند . جوانه ممکن است در آینده به ساقه تبدیل شود که در این حالت جوانه ها به دو نوع تقسیم می شوند .

1 – جوانه انتهایی که در انتهای ساقه قرار دارندو موجب رشد طولی گیاه را فراهم می آورند .

2 – جوانه جانبی که در جوانب ساقه قرار دارند و باعث تولید شاخه های جدید می گردند.

شناخت این جوانه ها برای انجام هرس فرم دهی و هرس میوه خصوصاً در درختان مثمر بسیار مهم است . در بازدیدهایی که از باغچه منازل داشته ام ، مشاهده می کنم که در خیلی موارد درختان به صورت عمودی رشد کرده اند و چون ساقه ها باریک رشد کرده اند و از استحکام کافی برخوردارنیستند به سمت پایین خم شده اند و صاحب خانه با طناب و چوب آن را مهار کرده است . برای اجتناب از این حالت می بایستی در طول دوران رشد با هرس جوانه انتهایی ، می توان به ضخیم تر شدن ساقه ها کمک کرد واز طرف دیگر یک تاج مناسب برای درخت ایجاد کر د . البته در آینده درباره هرس فرم دهی و هرس میوه  توضیحات لازم داده خواهد شد. ساقه هم دارای تقسیماتی است که بشتر برای مباحث اکادمیک می باشد . البته رشد و نمو در گیاه تابع هورمونهایی هم می باشد که بعداً معرفی خواهند شد  از طرف دیگر گفتیم که  جوانه ممکن است  به برگ تبدیل شود .  برگ اندامی است که در آن غذا سازی( فتوسنتز ) صورت می گیرد و از دو قسمت A -پهنکB – دمبرگ  تشکیل شده است . برگها هم دارای تقسیماتی هستند که به برگهای ساده و مرکب تقسیم می شوند. پهنک برگ هم دارای شکلهای زیادی می باشد . که همه شما در باغچه هایتان آن را مشاهده کرده اید. آرایش برگها بر روی سا قه ها و شاخه ها به اشکال مختلفی می باشد،اگر در هر گره یک برگ باشد  آنرا  آرایش متناوب و اگر در هر جوانه دو برگ روبروی هم باشند آن را آرایش متقابل و اگر از هر گره چند برگ خارج شده باشد آن را آرایش فراهم می نامند. که نتیجه سازگاری گیاه با شرایط محیطی خصوصاً میزان دریافت نور  می باشد  .

 

[ شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ] [ فرج الله دهداری نژاد ]